Házirend!

Balatonfüredi Kiserdei Óvoda 


2020 
 


KEDVES SZÜLŐK! Ahhoz, hogy a gyermekek nyugalmát, biztonságát, fejlődését az óvoda megfelelő módon biztosítani tudja, kérjük Önöket, hogy az alábbiakban részletezett házirendünket szíveskedjenek megismerni, az eredményes együttműködés érdekében a benne foglaltakat betartani!
Intézményünk sokoldalúan képzett, régóta együtt dolgozó gyermekszerető nevelőtestülete már hosszú évek óta fogadja a gyermekeket, s törekszik arra, hogy óvodáinkban felszabadultan jól érezzék magukat a bekerülő csöppségek.
Csoportjainkra jellemző a harmonikus, derűs, szeretetteljes légkör, melyben a gyermeket megértő, elfogadó, bizonyos kereteket, elvárásokat közvetítő, óvodapedagógusok foglalkoznak gyermekeikkel. Magas szintű szakmai munkájukkal kívánják kiegészíteni az óvodás korú gyermekek családban történő nevelését.
Óvodai nevelésünk célja gyermekeik sokoldalú fejlesztése az egyéni fejlettségi szint, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
A Házirend célja, hogy a benne foglalt jogi és magatartási szabályok, előírások hatékony érvényesülésével biztosítsa az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyerekek közösségi életének megszervezését.
A Házirend tartalma a törvényi felhatalmazásnak megfelelő végrehajtási, eljárási, gyakorlati magatartási szabályokat konkretizálja óvodáink mindennapjaira.
Tartalmazza:
• a gyermeki és a szülői jogokat és kötelességeket, azok gyakorlásának módját az óvodában, az óvoda által szervezett programokon, és a gyermekek óvodai életével kapcsolatosan,
• az óvoda pedagógiai munkájával, munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket, a gyermekek napirendjét, a foglalkozások rendjét, az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei használatának, valamint az étkezési-térítési díj fizetés rendjét.
A házirend időbeli hatálya:
Az elfogadott és jóváhagyott Házirend az óvoda vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti az előző Házirend.
Felülvizsgálata:
kétévenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően.
• Módosítása: A házirend módosítására akkor kerül sor, ha a jogszabályi változások ezt indokolttá teszik, illetve, ha a szülők a képviselőik útján vagy a nevelőtestület erre vonatkozó javaslatot tesznek.
• A kihirdetés napja: 2020.09.01.
A házirend személyi hatálya kiterjed:
• Az óvodával jogviszonyban álló minden gyermekre, pedagógusra és a pedagógiai munkát közvetlen segítőkre, egyéb jogviszonyban álló alkalmazottakra, valamint a szülőkre.
• Azon személyekre, akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában.
A házirend területi hatálya kiterjed:
• Az óvoda területére.
• Az óvoda által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli programokra.
• Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira.
A házirend az óvoda belső jogi normákat tartalmazó, a törvény hatalmát közvetítő jogi szabályozása, melynek kötelező tartalmi és eljárási kellékei vannak.
Attól válik jogszabállyá, hogy:
- a szabályozás elkészítését jogszabályi felhatalmazás teszi kötelezővé;
- a megfogalmazott szabályok kikényszeríthetők, megsértésük jogi felelősséget eredményez;
- elkészítése meghatározott eljárási rendben történik;
- miután közzétették, mindenki számára nyilvános és hozzáférhető.
A házirend nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések:
• Az óvodai beiratkozáskor a házirend egy példányát a szülőnek át kell adni.
• A dokumentum átvételét a szülők aláírásukkal igazolják.
• Minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatást tartunk.
• A szülői fogadóórák és szülői értekezletek alkalmával kérhetnek tájékoztatást az óvodapedagógusoktól és az óvodavezetőtől a házirenddel kapcsolatosan.
• A házirend változásakor az átdolgozott anyagot ismételten nyilvánosságra kell hozni, a házirend egy-egy példányát ismét át kell adni az érintetteknek.
1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, A NEVELÉSI ÉV RENDJE
Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvoda ellátásának keretei között felelős a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséért, a gyermekközösség kialakításáért és fejlődéséért.
Az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködik a szülővel.
Az óvoda a családi nevelés kiegészítőjeként végzi nevelő-oktató munkáját.
Amennyiben a személyi feltételekben változás történik, egyéb nyomós indok áll fenn (akár nevelési év közben), a gyermekcsoportok érdekében év közben is sor kerülhet az óvodapedagógusok más csoportba történő beosztására.
Az intézmény egész éven át, a hét öt munkanapján reggel 6.30 és 16.30 közötti időben tart nyitva.
A nevelési év a tárgyév szeptember hó 1. napjától a következő év augusztus hó 31. napjáig, a szorgalmi időszak szeptember 1-től május 31-ig tart.
Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás.
A nyári zárva tartás időpontjáról a szülők legkésőbb az adott év február 15-ig értesítést kapnak. A nyári zárva tartás előtt 30 nappal össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket és a szülőket a gyermekeket fogadó óvodáról, a zárást megelőzően tájékoztatni kell. Gyermeküket a zárva tartás két hetében a Balatonfüredi Kiserdei Óvoda másik feladatellátási helyén helyezzük el.
A nyári nyitva tartás eljárásrendjét az óvodát igénybe vevő gyermekek várható létszáma határozza meg. A létszámtól függően összevont csoportban történik a gyermekek elhelyezése. Ebben az időszakban is tartalmas tevékenységekkel tölthetik idejüket a gyermekek, természetesen állandóan óvodapedagógusi felügyelet mellett.
Nevelés nélküli munkanapot nevelési évenként maximum 5 alkalommal vesz igénybe a nevelőtestület, melyet nevelési értekezletek, illetve továbbképzés céljára használ fel, melyről a szülők jogszabályban előírtak szerint tájékoztatást kapnak (7 nappal a nevelési nélküli munkanap előtt).
A zárva tartás ideje alatt az óvoda a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az óvoda vezetője határozza meg és azt a szülők és az alkalmazotti közösség, illetve a fenntartó és a társintézmények tudomására hozza. A nyári szünetben (takarítási szünet) az irodai ügyeletet hetente egy alkalommal a vezető illetve helyettese vagy az általa kijelölt dolgozó, az anyaintézmény esetében az óvodatitkár látja el.
A hivatalos ügyek intézése az óvodavezető (vagy óvodatitkár) irodájában történik.
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda
OM azonosítója:036877
Székhelye: 8230 Balatonfüred, Park u. 11.
Intézményvezető: Czunamné Szabó Ágnes
Általános helyettes: Sági Ferencné
Tel./Fax: 87/343-416
e-mail: bfuredi.kiserdeiovoda@gmail.com
Alapító szerve: Balatonfüred Város Önkormányzata
Fenntartó és Felügyeletei szerve: Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal
8230. Balatonfüred, Szent István tér 1.
Az óvoda férőhelyszáma:
Intézmény neve Telephelye Férőhely Csop.
száma Óvoda/ tagóvoda vezetője
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda 8230 Balatonfüred, Park u. 11. 87 fő 4 csoport, Czunamné Szabó Ágnes
Az intézményvezetés tagja még az általános vezető helyettes: Sági Ferencné.
Fejlesztést segítő szakember, hetente egy alkalommal a logopédus.
1. AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS IGÉNYBEVÉTELE
Az óvodai beíratás ideje: tárgyév április 20-a és május 20-a közötti időben a fenntartó rendelkezése alapján.
Az óvodai beiratkozás a gyermek és a szülő személyes megjelenésével történik, a gyermekre vonatkozó adatok rögzítésével, amit a szülők tájékoztatása előz meg.
Beiratkozáskor bemutatásra kerül a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint a gyermek magyar nyelvű születési anyakönyvi kivonata, amennyiben rendelkezik szakértői véleménnyel, az igazolás bemutatása a szakellátás biztosítása érdekében, TAJ- kártyája, valamint a szülők személyazonosságát igazoló dokumentumok.
Az óvodai beíratást megelőzően lehetőséget biztosítunk óvodánk minél alaposabb megismerésére, az óvodai nyílt hét keretein belül.
A gyermek óvodai felvételről vagy az esetleges elutasításról írásban értesítjük a szülőket. Az elutasításról hozott döntést határozat formájában közöljük a szülővel és tájékoztatjuk a jogorvoslati lehetőségekről.
A COVID 19 miatt fennálló helyzet miatt az óvoda fenntartja azt az eshetőséget, hogy a mindenkori jogszabályokkal összhangban, a fenntartóval való egyeztetés után, a 2021/22 évi beiratkozás a fentiektől eltérő módon történik.
Az óvodába való felvétel feltétele:
  A gyermek megbízható ágy- és szobatisztasága
Az óvodai elhelyezést igénybe lehet, illetve kell venni az alábbi esetekben:
  Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint:” A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”…”A szülő – tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. (2a) A közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja meg.”
  A felmentési eljárás kezdeményezésére nincs szükség abban az esetben, ha szülő a beiratkozás utolsó határnapját követő tizenöt napon belül bejelenti a területileg illetékes jegyzőnek, hogy a család külföldi szolgálata, munkavállalása miatt gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti. Ez esetben az óvodaköteles gyermek óvodai jogviszonya megszűnik.
  Felvételt nyerhet az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen, ill. a felvételi körzetben található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 8. § (1) bekezdés]
  A kiemelt figyelmet igénylő gyermek, ezen belül különleges bánásmódot igénylő gyermek esetében az óvodai nevelést az óvoda Alapító Okiratában meghatározottak szerint tudja az intézmény felvállalni.
   Jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére az a kisgyermek, akinek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.
A távolmaradás kérésének, elbírálásának, engedélyezésének és igazolásának eljárásrendje:
Hiányzások rendje: az óvodába felvett gyermek köteles rendszeresen óvodába járni. Kérjük, hogy a távolmaradás igazolásának szabályait szíveskedjenek betartani.
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásoktól távol marad, mulasztását igazolni kell.
A gyermek hiányzásának bejelentése: a hiányzást megelőző napon, a hiányzás első napján illetve az ismételt óvodába járást a visszaérkezés előtti napon kell jelenteni.
Hiányzás esetén a szülő 1000-ig személyesen, vagy írásbeli üzenetben (óvónők: sms, messenger, viber; óvoda: faliújságon elhelyezett füzet, e-mail) értesítse az óvodát.
      Igazolt a hiányzás:
  a gyermek betegségét orvos igazolja, ha az orvos a gyermeket az óvodalátogatástól eltiltja,
  a gyermek, - a szülő írásbeli kérelmére (óvodavezető felé írásban benyújtott) - engedélyt kapott a távolmaradásra, (pl.: utazás, iskolai őszi, tavaszi, nyári szünet idején, szombati munkanapok…stb.)(Házirend 1. sz melléklet)
  szülői igazolással, ami nevelési évenként maximum 20 nap lehet (írásban benyújtott) (Házirend, 2. sz melléklet)
  a gyermek, hatósági intézkedés, felmentési eljárás (jegyző) vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,
 Bármilyen indokból történő be nem jelentett hiányzás, illetve az orvosi igazolás elmaradása igazolatlan hiányzásnak minősül, mely hátrányos következményekkel jár:
  Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot,
  Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.
  Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.
Megszűnik az óvodai elhelyezés abban az esetben, ha:
  A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján.
  A szülő írásban bejelenti a jegyzőnek, hogy a gyermeke külföldön teljesíti az óvodakötelezettséget, és a szülő írásban jelzi az óvoda felé, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon.
  A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.
  A gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betölti.
  Ha a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül megszűnik.
2. A GYERMEKEK ÉTKEZTETÉSE AZ ÓVODÁBAN, A TÉRÍTÉSI DÍJ
Az óvoda a gyermek számára napi három étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosít.
Az óvodában fogyasztott ételt a balatonfüredi Református Általános Iskola konyháján a Bakony Gaszt készíti.
Az étkezéssel kapcsolatos jogszabályok a vonatkozó törvény értelmében a következőképpen alakulnak:
A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)
- a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
• olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
• olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át,
• nevelésbe vették.
Igényelheti az ingyenes gyermekétkeztetést:
• az óvodába járó gyermek szülője (elég, ha az egyik szülő igényli),
• az óvodába járó gyermek családba fogadó gyámja,
• a nevelésbe vett, óvodába járó gyermek nevelőszülője, vagy gyermekotthon vezetője.
Az ingyenes gyermekétkeztetés igénylése az óvoda által átadott nyilatkozattal lehetséges, melyet a szülő kitöltés után visszajuttat az óvodába.
Azokban az esetekben, amikor az ingyenes étkezés kritériumai nem állnak fenn étkezési térítési díjat kell fizetni, melynek befizetése minden hónapban az előre megjelölt napon történik, a saját tagintézményben.
Idejéről a helyi szokásoknak megfelelően értesülnek.
Kérjük a befizetés időpontjának pontos betartását!
Pótbefizetésre a befizetési nap utáni napon van lehetőség az anyaintézményben.
A térítési díj egész hónapra megállapított összeg. Térítési díj nem fizetése esetén a gyermek számára étkezést nem tudunk biztosítani.
Orvos által igazolt ételallergiában szenvedő gyermek részére diétás étkezést biztosítunk.
Az étkezési idő után érkező gyermekek ellátásáról az óvoda külön nem tud gondoskodni.
Az óvodában az étkezés megfelelően kialakított helyen és feltételekkel történik. Külön étkezni az óvoda egyéb más területén nem lehet, ezért ne adjanak csokoládét, rágógumit, stb. gyermeküknek elváláskor vagy találkozáskor!
A hiányzások miatti visszatérítés a következő befizetéskor írható jóvá.
Az étkezés lemondható személyesen és írásban (faliújságon elhelyezett füzet, sms, messenger, viber, e-mail) 1000-ig, azonban ha a hiányzás megadott utolsó napján 10.00-ig jelzés nem érkezik, másnapra behúzzuk a gyermeket. A lejelentés a következő naptól érvényes.
Bejelentés elmulasztása esetén a térítési díj visszafizetésére nincs lehetőség.
A gyermekek által elfogyasztott ételből az ételmintát 72 óráig megőrizzük.
Kirándulások alkalmával az óvodapedagógus előre tájékoztatja szülőket az étkezés módjáról.
3. JUTALMAZÓ ÉS FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ELVEI, FORMÁI
Óvodai nevelésünk során a pozitív megerősítésre törekszünk.
A gyermekek jutalmazási, fegyelmezési elvei:
- következetesség elve
- az arányosság elve (a cselekvés mértékével legyen arányos)
- értelmezés elve (a tett és következménye közötti összefüggés értelmezése)
- időzítés elve (a tett után közvetlenül)
- mérsékelt jutalom, vagy büntetés elve – biztosítani a fokozás lehetőségét
- az adott cselekvés értékelésének elve (sohasem a gyermeket magát minősítjük, hanem a viselkedését, erőfeszítését értékeljük)
A jutalmazás formái:
- a dicséret különböző módjai (különböző bíztató metakommunikációs, kommunikációs technikák, amelyek a pozitív cselekedet megerősítésére irányulnak)
- megbízatások adása, tevékenységbe való bevonás,
- a csoport számára kiemelkedő plusz élmények nyújtása, a csoport kedvelt elfoglaltságának biztosítása (kirándulás, óvodán kívüli játszótérre menés, stb.)
Tárgyi jutalmazást az óvodában nem alkalmazunk. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor különböző rendezvényeken elismerésben részesülnek (pl. rajzpályázat, sportverseny, stb.) a díjazottak, ill. a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális motiváló esetei.
Fegyelmező intézkedések:
Az óvodapedagógus feladata, felelőssége a gyermekekkel megismertetni, elfogadtatni, azokat a viselkedési szokásokat, amelyek eltérnek az otthoniaktól, de teljesítésük elengedhetetlen a közösségi élet és tevékenység szempontjából.
Bevonjuk a gyermekeket a szabályok kialakításába, ha szükséges újabb szabályok megfogalmazásába.
A büntetés lehetséges formái:
- rosszalló tekintet, figyelmeztetés a szabályra,
- balesetveszély, agresszió esetén a cselekvés folytatásának azonnali megakadályozása,
- időlegesen a gyermek kivonása egy-egy adott tevékenységből (maximum. 5-percre), ill. az adott tevékenységből más, óvónő által javasolt játékba irányítás.
Szigorúan tilos olyan fegyelmezési módszerek alkalmazása, amely a gyermeket megalázó helyzetbe hozza, sérti személyiségi jogait, emberi méltóságát.
4. GYERMEKEK AZ ÓVODÁBAN, JOGOK, KÖTELESSÉGEK
A szülő kötelességei és jogai
A szülő kötelessége, hogy:
• gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését,
• biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését,
• tiszteletben tartsa az óvoda, vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk,
• szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a jegyző kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.
A szülő joga, hogy:
• a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát, iskolát, kollégiumot,
• a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke óvodába járatásához – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – anyagi támogatást kapjon,
• a szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét.
A szülő joga különösen, hogy:
• megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,
• gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
• kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó és mint megválasztható személy részt vegyen,
• írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, a pedagógus megvizsgálja, és arra választ kapjon,
• a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon,
• személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
• az oktatási jogok biztosához forduljon.
Az óvodában működő szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.
• A gyermeki személyiséget különleges védelem illeti meg.
• A gyermeknek joga, hogy képességeinek, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.
• A nevelési, oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőségek biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően, differenciáltan alakítsák ki.
• A gyermek jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben.
• A gyermek nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek.
• Nem szabad a gyermeket levegőztetésből kihagyni, ételt ráerőltetni, vagy azt büntetésből megvonni.
• A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti.
• A gyermeknek joga, hogy adottságainak megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, segítséget kapjon a pedagógiai szakszolgálattól.
• A gyermek az óvoda eszközeit (játékok, foglalkozási fejlesztőeszközök), berendezéseit (bútorok, tornaszerek) felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell.
• A gyermek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
A gyermek kötelességei:
Életkorának és fejlettségének megfelelően, ettől függő elvárható szinten:
• tartsa be a csoport szokás-, és szabályrendszerében foglaltakat;
• óvja saját és társai testi épségét;
• tartsa be az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét;
• őrizze meg, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, berendezési tárgyakat, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit;
• tartsa tiszteletben az óvoda dolgozói, óvodástársai és azok szülei emberi méltóságát, jogait.
A gyermekcsoport fejlődéséről szülői értekezleten adunk részletes tájékoztatást.
A gyermekek egyéni fejlődéséről a szülői értekezlet után, fogadóórai rendszerben, valamint az „Egyéni fejlődési napló” kitöltésével sürgős esetekben az adott napon négyszemközti beszélgetés során, adunk tájékoztatást.
Az óvodába beíratott gyermek számára a felvétel folyamatos, egész napos elhelyezést biztosít.
Az óvodai nevelés addig tart, míg a gyermek az iskolai alkalmasság törvényben előírt kritériumait eléri.
A beiskolázáshoz szükséges óvodai szakvélemény átvételét a szülő aláírással igazolja.
A szülőknek lehetőségük van arra, hogy az óvodában folyó nevelőmunkát megismerjék, segítsék, véleményüket elmondhassák.
Ennek fórumai: szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt nap, SZM gyűlés, esetenkénti meg-beszélés.
A csoportok életével kapcsolatos információkat a faliújságokon helyezzük el.
A gyermekükkel kapcsolatban, információt csak a saját óvónőiktől, illetve az intézmény vezetőjétől kérjenek.
Az intézményben van gyermekvédelmi felelős, szükség esetén a szülők elérhetik az óvoda telefonszámán, az óvoda nyitvatartási idején.
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda: Dobosné Adamik Éva, 0687/343-416
Az adatkezelés rendjéről az adatkezelési szabályzat ír részletesen.
Kérjük a szülőket, hogy se a gyermekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt az óvodásokkal való foglalatosság közben ne vonják el a csoporttól, mert az baleset kialakulását idézheti elő és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát!
Az óvodapedagógus kötelességei és jogai
Az óvodapedagógusok kötelességei
• Az óvodapedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, oktatása.
• Nevelő-oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a gyermek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének sokoldalú fejlesztéséről.
• Nevelő-oktató tevékenysége során vegye figyelembe a gyermek egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét, fejlettségét, sajátos nevelési igényét.
• Segítse a gyermek képességeinek és tehetségének kibontakozását.
• Működjön közre a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
• Biztosítani, hogy a gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíthassa a közösségi magatartás szabályait és törekedjék azok betartatására.
• Rendszeresen tájékoztassa a szülőket gyermekük fejlődéséről.
• A szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek.
• A szülő kérdéseire, javaslataira érdemi választ adjon.
• A gyermek és a szülők emberi méltóságát tiszteletben tartsa.
• A gyermek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja.
Az óvodapedagógusok jogai
• Az óvodapedagógus közfeladatot ellátó személy.
• Joga, hogy személyét, mint a pedagógus közösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői-oktatói tevékenységét értékeljék, elismerjék.
• Joga, hogy az óvoda Pedagógiai Programja alapján az ismereteket, a nevelés és oktatás módszereit megválassza.
• Joga, hogy irányítsa és értékelje a gyermekek munkáját, teljesítményét.
• Az óvodapedagógus joga és kötelessége a szülő tájékoztatása gyermeke fejlődéséről.
5. EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL
Az óvodánkba járó gyerekeket arra neveljük, hogy tiszteljék a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, legyenek képesek alkalmazkodni, ugyanakkor tiszteletteljesen fejezzék ki érzéseiket. A felmerülő konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg.
Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben.
A szülőknek lehetőségük van – és mi igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagó-giai munka kialakításában, annak gyakorlatában, mint partnereink, aktívan vegyenek részt, ötleteikkel segítsék elő közös célunk megvalósítását.
Ezek a lehetőségek:
- szülői fórumok
- szülői beszélgetések, (a csoport életével kapcsolatos megbeszélések)
- közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása
- játszó és munkadélutánok
- fogadóórák (óvodapedagógussal)
- az óvónővel történő rövid esetenkénti megbeszélések
Nyílt napok szervezése a feladatellátási helyek által meghatározottak alapján történik.
A COVID 19 vírus miatt kialakult helyzetben az intézményben tartózkodás rendje a következőképpen változik:
• kérjük, lehetőleg egy fő hozza és vigye haza a gyermeket;
• belépéskor a kézfertőtlenítő használata a felnőtteknek kötelező, a gyermekek a csoportba csak szappanos kézmosás után léphetnek be;
• a szülők az épületben a lehető legrövidebb ideig tartózkodjanak;
• idegenek csak a vezető általi engedélyezés után léphetnek be az intézmény területére és dolguk végeztével a lehető legrövidebb időn belül el kell, hogy hagyják azt;
• a belépőknek az épületben a szájmaszk viselése kötelező.
Közérdekű információkról, az alapdokumentumokról a szülők a csoportok saját faliújságain, esetenként az óvoda honlapján tájékozódhatnak.
Az óvoda pedagógiai programja, szervezeti és működési szabályzata mindkét feladatellátási helyen hozzáférhető.
A házirend minden csoport faliújságán kifüggesztésre kerül.
A dokumentumokkal kapcsolatban szülők a fogadóórák alkalmával az óvodapedagógusoktól kérhetnek tájékoztatást.
A pedagógiai programról, illetve a tagóvodai sajátosságokról minden első szülői értekezleten tájékoztatást nyújtunk.
Az óvoda által szervezett programokról, rendezvényekről, időpontokról a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk a faliújságokon, honlapokon és egyéb, helyben kialakított információs „csatornákon.” Kérjük, hogy ezt naponta kísérjék figyelemmel!
Felmerülő kérdéseikkel, javaslataikkal szóban, vagy írásban, személyesen vagy választott tisztségviselőik útján forduljanak elsősorban gyermekük óvodapedagógusaihoz, szükség esetén az intézményvezetőhöz.
6. FAKULTATÍV HIT- ÉS VALLÁSOKTATÁS
Az óvoda világnézeti nevelés tekintetében semleges, egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem elkötelezett.
Tiszteletben tartjuk a szülőknek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő nevelésben részesülhessenek a gyermekeik. Egyházi jogi személy a hit és vallásoktatást az óvodában a szülők igénye alapján szervezhet, elkülönülve az óvodai foglal-kozásoktól, és az óvodai életrendet figyelembe véve.
 
 7. AZ ÓVODA HETI- ÉS NAPIRENDJE
A hetirend és a napirend biztosítja a gyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott, kiszámítható környezet megteremtését.
Az óvoda hetirendje, napirendje: különösen a nevelési év elején és végén alakulhat, változhat, természetesen, csak ha elengedhetetlenül szükséges.
A tanulási folyamat tartalmi elemei, annak időbeni szervezése a nevelési év folyamán a tagóvodákban eltérhet a közös pedagógiai programon alapuló helyi sajátosságok alapján.
A nyári hónapokban is számtalan lehetőség nyílik arra, hogy az évszaknak megfelelően tapasztalatokat szerezzenek a gyerekek spontán, játékos módon, illetve a gyermekek kérdéseire, az óvónő válaszaira épülő tanulás is jelen lehessen.
A hetirendet többféle tényező is befolyásolhatja. A hetirendet az óvodapedagógusok a szülői értekezleteken ismertetik.
A napirend biztosítja a gyermek gazdag, változatos tevékenységét, az aktív és passzív pihenés életkornak és egyéni szükségletének megfelelő váltakozását.
A részletes napirendet az óvodapedagógusok a szülői értekezleteken ismertetik.
Főbb tevékenységek ideje a napirendben:
- 630 - 1030 óráig játékidő, játékba integrált komplex tevékenység (közben tízórai 845- 920)
- 1030 – 1200 óráig udvari játék, közben szervezett mindennapi mozgás játékba integrált komplex tevékenység
- 1200 – 1300 óráig ebéd
- 1300 – 1530 óráig pihenés, uzsonna
- 1530 – 1630 óráig összefüggő játékidő
Beérkezés, távozás, késés:
A gyermekek biztonsága és az óvoda zavartalan működése érdekében az óvoda kapuját riglivel zárjuk.
Az óvodába 800, de legkésőbb 845 óráig érkezzenek be a gyermekek!
A reggeli ügyelet rendje: 6 30-730-ig összevont csoportban történik.
A gyermeket óvodába érkezésekor a szülő, vagy a gyermek kísérője minden esetben személyesen adja át az óvónőnek, egyébként, ha a gyerek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába, az óvónő nem tud a gyerek jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat érte.
Kérjük, hogy - az év elején a csoportjuk óvónője által megjelölt, - a csoporthoz tartozó bejáratot használják érkezéskor és távozáskor.
A gyermek hazavitele ebéd után 1230 -1300-ig történik.
Kérjük a jelölt időpontok pontos betartását, mivel a korábbi érkezés (1230 előtt) a gyermekek nyugodt déli étkezését, illetve a későbbi érkezés (1300 után) a délutáni pihenőt zavarja!
Az itt alvó gyermekek esetében kérjük, hogy törekedjenek a 1530-tól történő hazavitelre.
A délutáni ügyelet rendje: 1600- 1630-ig összevont csoportban vannak a gyermekek.
A gyermeket hazavitelkor az óvónőnő személyesen adja át a szülőnek.
Abban az esetben, ha a szülő nem tud személyesen gyermekéért jönni, erről az óvónőket előzetesen tájékoztassa. Kérjük ez írásban történjen, bizonyos esetekben szóban, illetve telefonon.
Kiskorú személy 16 év alatti (idősebb testvér) csak a szülő írásos engedélyével, a szülő felelősségére vihet el óvodáskorú gyermeket az intézményből.
Gyermekeinket szeretnénk arra nevelni, hogy ha megérkeznek értük, játékukat helyére téve köszönjenek el óvónőjüktől, és ne várakoztassák szüleiket. E nevelésünk eredménye érdekében kérjük, hogy távozáskor már ne engedjék vissza gyermekeiket a csoportszobába.
Az udvaron a balesetveszély elkerülése és az áttekinthetőség érdekében csak addig tartózkodjanak a szülők, testvérek, míg a gyermeküket átveszik és elköszönnek.
Amennyiben az óvoda zárásáig nem jönnek a gyermekért, az ügyeletes óvónő megpróbálja telefonon elérni a családot, és mindaddig felügyeletet biztosít, amíg a gyermekért meg nem érkeznek. Háromszori eset után értesítjük a Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálatot. A délutáni késést kerüljék el. Szíveskedjenek gyermekeik biztonságérzetének megőrzése érdekében megfelelő időpontban érkezni, az intézmény zárási idejét szem előtt tartva.
Láthatás az óvodában nincs, ezt a szülőknek, (nagyszülőknek) az intézményen kívül kell megoldaniuk!
Gyermekelhelyezésre irányuló bírósági eljárás esetében csak akkor tilthatjuk meg gyermekük elvitelét (apa-anya számára), ha jogerős bírósági végzéssel rendelkezik valamelyik fél, és az bemutatásra került.
A gyermekek védelme és biztonsága, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében az óvoda együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve egyéb szakszolgálatokkal. A gyermekvédelmi felelős elérhetősége fentebb és a faliújságokon kiírva megtalálható.
Az óvodai alapellátáson belüli és kívüli foglalkozások, alternatív lehetőségek, programok:
A foglalkozások, programok idejére az óvoda, illetve a foglalkozást végző szakemberek (logopédus, hitoktatók) nevelői felügyeletet biztosítanak, felelősséget vállalnak a gyermekekért.
Logopédus: feladat-ellátási helyenként heti egy-egy alkalommal.
Hitoktatás: igény esetén felekezetek szerinti, hetente egy-egy alkalommal
Ovis torna: hetente szerdánként
Kulturális program lehetőségek: gyermekszínház, bábszínház, koncert, kiállítás látogatása;
Év végi kirándulások
Gyermeknap szervezése
Egyéb rendezvények, programok, kirándulások a csoportok szervezésében.
8. A GYERMEK RUHÁZATA ÉS MÁS FELSZERELÉSEK AZ ÓVODÁBAN
Kérjük, hogy a szülő a gyermekét az időjárásnak megfelelően, a mindennapos levegőzést, mozgást és életkori sajátosságait (mászik, térdel) szem előtt tartva öltöztesse.
A gyermek megjelenése, öltözködése kényelmes, életkorának megfelelő legyen.
Szükséges felszerelések:
• váltóruha (alsónemű, zokni, nadrág, póló,)
• váltócipő (nem lehet papucs!)
• ágynemű: párna, takaró huzattal, lepedő
• pizsama
• fésű
• tornafelszerelés (a csoport óvónői útmutatásai alapján)
Felhívjuk a Szülők figyelmét arra, hogy a felsorolt felszerelések meglétét folyamatosan kísérjék figyelemmel, és szükség esetén pótolják!
Az óvodában használatos személyes holmikat névvel (monogrammal) vagy jellel ellátva kérjük, melyek tisztán tartásáról a szülők gondoskodnak.
Óvodai ünnepélyeken a gyermek viseljen alkalomhoz illő ruházatot.
Kérjük, a tornafelszerelés meglétéről (az adott csoport óvónőinek kérésé alapján) és annak tisztaságáról gondoskodjanak a heti nagytorna napján.
Ékszerek, (nyaklánc, fülbevaló, stb.) viselését, a szülő döntésére bízzuk (kivétel a karika fülbevaló, mely viselése nem megengedett), azonban e tárgyakért az óvoda felelősséget nem vállal, számon nem kérhető, amennyiben elveszik, megsérül.
Az óvoda a gyermek számára a mobiltelefon behozatalát és használatát nem tartja szükségesnek, ezért nem engedélyezi, mivel probléma esetén az óvónő értesíti a szülőt.
9. A GYERMEKKEL KAPCSOLATOS EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK
• Az óvodában kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek tartózkodhat! Ezért külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a nap folyamán gyermekükön bármilyen betegségre utaló tünetet észlelünk (köhög, tüsszög, folyik az orra …) azonnal elkülönítjük és értesítjük a szülőt és megkérjük, hogy az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjon gyermeke orvosi vizsgálatáról. A gyermek csak orvosi igazolással térhet vissza az óvodába.
• Beteg, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyerek bevitele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyerek egészségének megóvása érdekében nem lehetséges.
• Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap folyamán! Kivéve cukorbetegség, allergia (pipa).
• Allergia, asztma, epilepszia cukorbetegség esetén a szülő saját felelősségére behozhatja a gyermek gyógykészítményét, beadása csak indokolt esetben történhet!
• Fertőző betegség (bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény pedig a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végez.
Az óvónő teendője baleset vagy a nap folyamán megbetegedő gyermek esetén:
A gyermeket haladéktalanul el kell látni (itatni, lefektetni), miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. A gyermeket el kell különíteni és számára is felügyeletet kell biztosítani. A baleset súlyosságától függően, illetve lázgörcs, eszméletvesztés esetén azonnal orvosról kell gondoskodni (mentő, orvos), és értesíteni kell a szülőt.
Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvónő értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el a gyermeket. Ilyen esetek után a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.
A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása
Az óvoda gondoskodik a gyermekek rendszeres megelőző jellegű egészségügyi szűréséről, felügyeletéről, és ellátásáról, az alábbi területeken:
• az óvodás gyermek, éves fizikai állapotának mérését, szűrővizsgálatát évente egy alkalommal a gyermek háziorvosa végzi rendelőjében szülői kísérettel, a szülővel történt előzetes időegyeztetés alapján,
• fogászati, szűrővizsgálat évente legalább egy alkalommal az óvodában,
• a gyermekek védőnő által végzett higiéniai–tisztasági szűrővizsgálatát, igény és szükség szerint.
A két utóbbi szűrővizsgálat idejére az óvoda nevelői felügyeletet biztosít.
10. AZ ÓVODA HELYSÉGEI ÉS AZ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ TERÜLETEK HASZNÁLATI RENDRE
Kérjük, a balesetveszély elkerülése végett, az óvoda udvarán ne biciklizzenek.
A szülők az óvoda kiszolgáló helyiségeit nem használhatják (mosdó, konyha, mo-sogató, mosó és szárító helyiség, felnőtt öltöző). A gyermekek csoportszobáiba és a mosdókba a szülők NEM léphetnek be! Kivétel a szülői értekezletek, amikor gyermekek nem tartózkodnak a teremben.
Kérjük, a radiátorokra ne ültessék gyermekeiket.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Az óvodában, illetve az intézményen kívül szervezett programokon történő fotózás, vagy videófelvétel készítése, és annak felhasználása (nyilvánossá tétele) kizárólag a szereplők / érintettek belegyezésével történhet.
Az óvoda területére állatokat behozni tilos, kivétel vezetői engedéllyel!
Az óvoda egész területén a dohányzás és az alkohol fogyasztása tilos! Megbotránkoztató viselkedés (pl.: alkoholos állapot) esetén az óvoda dolgozói felszólíthatják a helytelenül viselkedő személyt az óvoda elhagyására.
Az óvoda területén ügynöki és reklámtevékenység nem folytatható!
Kérjük, az óvodai szokásokra, viselkedési szabályokra legyenek tekintettel.
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda
        2020.08.31.


HTML Website Builder